v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa
aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované
projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH
SR, verzia 3, vydanej 20. januára 2020 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 
Názov predmetu zákazky: Testovacie zariadenie inteligentných prvkov pri konfekcii osobných autoplášťov
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 23.01.2020
 
Súbory na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zverejnená: 17.03.2020